Đại Nam nhất thống chí cuốn 2: Lục tỉnh

ĐỌC TRỰC TUYẾN

 • Tên sách : Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tu Trai Nguyễn Tạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 131
 • Nhà xuất bản : Nha Văn Hoá Bộ QGGD
 • Năm xuất bản : 1959
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1210000006593
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VĂN HÓA TÙNG THƯ

ĐẠI  NAM NHẤT THỐNG  CHÍ

Tập số 2 năm 1959

LỤC-TỈNH NAM-VIỆT

TẬP THƯỢNG

Dịch Giả

TU TRAI NGUYỄN  TẠO Cử nhân Hán học

NHA VĂN HÓA BỘ QUỐC  GIA GIÁO  DỤC

XUẤT BẢN

Đọc Trực Tuyến

MỤC-LỤC

Lời nói đầu.

1.—TỈNH BIÊN-HÒA

2.—TỈNH GIA-ĐỊNH

3.—TỈNH ĐỊNH TƯỜNG

 

Phân-dã.

Hình  thể

Khí – hâu

Phong-tục

Thành-trì

Học-hiệu

Hộ-khẩu

Điền-phú

Sơn xuyên

Cổ tích.

Quan tổn

Dịch-trạm

Thịđiếm

Tân-lương

Từ miếu

Tự quán.

Nhân-vật

Tiết-phụ.

Tăngthích

Thổ.sản

Kinh Tiểu Bộ tập 7

Kinh Tiểu Bộ tập 7

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TIỂU BỘ TẬP VII

(Số thứ tự 34)

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (IV)

(Jàtaka) Nguyên bản: Pali

Anh dịch: W.H. ROUSE, H.T.FRANCIS & E.B. COWELL

(Hội Kinh tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc)

Việt dịch Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN

MỤC LỤC KINH TIỄU BỘ – TẬP VI

Chương VII. Phẩm Bảy Bài Kệ    (Đọc trực tuyến)

Chương VIII. Phẩm Tám Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

Chương IX. Phẩm Chín Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

Chương X. Phẩm Mười Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

Chương XI. Phẩm Mười Một Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

Chương XII. Phẩm Mười Hai Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

Kinh Tiểu Bộ

Kinh Tiểu Bộ tập 1 (Đọc trực tuyến)

Kinh Tiểu Bộ tập 2 (Đọc trực tuyến)

Kinh Tiểu Bộ tập 3 (Đọc trực tuyến)

Kinh Tiểu Bộ tập 4  (Đọc trực tuyến)

kinh tieu bo5Kinh Tiểu Bộ 5 (đọc trực tuyến)

CHƯƠNG I (Một Bài Kệ) – CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ):
Từ kinh 121-150
Từ kinh 151-190
Từ kinh191- 230
Từ kinh 231-263

 

bia-Tieu Bo tap6-KINH TIỂU BỘ TẬP VI (Số thứ tự 33)
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (III) (Jàtaka)
Nguyên bản: Pali

Anh dịch: W.H. ROUSE, H.T.FRANCIS & R.A.NEIL (Hội Kinh tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc)
Việt dịch TRẦN TUẤN MẪN (từ số 264-371)
Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN (từ số 372-395)

Đọc trực tuyến
Chương III (Tiếp Theo tập 5) Phẩm Ba Bài Kệ

Từ kinh 264-300

Chương IV Phẩm Bốn Bài Kệ

Từ kinh 301-335

Chương V – Phẩm Năm Bài Kệ

Từ kinh 336-371

Chương VI – Phẩm Sáu Bài Kệ

Từ kinh 372-395