Kinh Tiểu Bộ

Kinh Tiểu Bộ tập 1 (Đọc trực tuyến)

Kinh Tiểu Bộ tập 2 (Đọc trực tuyến)

Kinh Tiểu Bộ tập 3 (Đọc trực tuyến)

Kinh Tiểu Bộ tập 4  (Đọc trực tuyến)

kinh tieu bo5Kinh Tiểu Bộ 5 (đọc trực tuyến)

CHƯƠNG I (Một Bài Kệ) – CHƯƠNG II (Hai Bài Kệ):
Từ kinh 121-150
Từ kinh 151-190
Từ kinh191- 230
Từ kinh 231-263

 

bia-Tieu Bo tap6-KINH TIỂU BỘ TẬP VI (Số thứ tự 33)
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (III) (Jàtaka)
Nguyên bản: Pali

Anh dịch: W.H. ROUSE, H.T.FRANCIS & R.A.NEIL (Hội Kinh tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc)
Việt dịch TRẦN TUẤN MẪN (từ số 264-371)
Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN (từ số 372-395)

Đọc trực tuyến
Chương III (Tiếp Theo tập 5) Phẩm Ba Bài Kệ

Từ kinh 264-300

Chương IV Phẩm Bốn Bài Kệ

Từ kinh 301-335

Chương V – Phẩm Năm Bài Kệ

Từ kinh 336-371

Chương VI – Phẩm Sáu Bài Kệ

Từ kinh 372-395